foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Northern Institute of Vocational Education in Agriculture

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2562

 

รายงานงบทดลองรายปี

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562