foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Northern Institute of Vocational Education in Agriculture

 สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

  

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สษน. ครั้งที่ 1

"เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเพื่ออาชีพ"

  

 

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เทคนิคสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 

"วิจัยสู่การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น"

  

 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4

"การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา"

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีว
ศึกษาเกษตร ครั้งที่ 4

"สเต็มศึกษาเพื่อการเกษตร"

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6