foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Northern Institute of Vocational Education in Agriculture


SAR 2565

รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

CAR 2565

รายงานผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร

คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อ่านต่อ

แนวปฏิบัติการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แนวปฏิบัติการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

อ่านต่อ

 

 

มี 664 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์